budai, vár

 

2. Tevékenységre, mûködésre vonatkozó adatok

2.I. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvetô jogszabályok

2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelmérôl
2007. évi CVI. törvény az állami vagyonról
2009. évi CXXII. törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb mûködésérôl
2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról
2011. CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekrôl
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvrôl
2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mûködésérôl és támogatásáról
320/2015. (X. 23.) Korm. rendelet a közbeszerzések központi ellenôrzésérôl és engedélyezésérôl
247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszerérôl

2.I.2. Szervezeti és mûködési szabályzat

A Várgondnokság Közhasznú Nonprofit Kft. szervezeti és mûködési szabályzata.

2.II. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

A Várgondnokság Közhasznú Nonprofit Kft. nem intéz hatósági ügyeket, nem tölt be hatósági szerepet.

2.III. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetésébôl finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, adatai

A Várkert Bazárban rendezett idôszaki kiállításokról, belépôdíjakról az alábbi honlapon olvashat részletesen: www.varkertbazar.hu

2.IV. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai

A Várgondnokság Közhasznú Nonprofit Kft. nem tart fenn adatbázist.

2.V. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

Gulyás Gábor: Csontváry "A magányos cédrus Csontváry géniusza" c. kiállítás katalógusa, albuma, elérhetô a Várkert Bazár jegypénztáraiban és ajándékshopjaiban, illetve postai utánvéttel, fogyasztói ára: 6900Ft
Továbbá számos mûsorfüzet készül a Várkert Bazár rendezvényeihez, ezek ingyenesen hozzáférhetôk a helyszínen és partnereinknél.

2.VI. A testületi szerv döntései

A Várgondnokság Közhasznú Nonprofit Kft. nem testületi szervként mûködik.

2.VII. A törvény alapján közzéteendô jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok

A Várgondnokság Közhasznú Nonprofit Kft. esetében nem releváns.

2.VIII. 2.IX. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, pályázatok

A Várgondnokság Közhasznú Nonprofit Kft. által közzétette hirdetményeket, pályázatokat itt olvashatja: http://www.vargondnoksag.hu/palyazat.html

2.X. A közérdekû adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje

A Várgondnokság Közhasznú Nonprofit Kft. a hozzá érkezô, közérdekû adat megismerésére irányuló igényeknek azok kézhezvételét követô 15 napon belül, illetékes szervezeti egysége útján tesz eleget.
Az igények benyújthatók a Várgondnokság Közhasznú Nonprofit Kft. Titkársága részére (1013 Budapest, Ybl Miklós tér 6. levelezési cím: 1250 Budapest Pf. 21. továbbá elektronikus úton a titkarsag@vargondnoksag.hu vagy az info@varkertbazar.hu e-mail címen.
Az adatvédelmi felelôsi feladatokat a mindenkori szervezési igazgató tölti be.

Várgondnokság Közhasznú Nonprofit Kft.

Várgondnokság Közhasznú Nonprofit Kft. | 013 Budapest, Ybl Miklós tér 6., Telefon: 225-0554, 356-1773, 356-1991, Fax: 355-6364